Arbejdsområder

Testamente

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvordan din arv skal fordeles, skal du oprette et testamente. Ellers er det arveloven, som bestemmer, hvordan din arv bliver fordelt.

Ofte handler det om at sikre en efterlevende ægtefælle bedst muligt, eller fordeling af arv, hvis der er børn fra et andet forhold (særbørn). Eller opfyldelse af ønsker om, hvem der skal arve hvad.
Hvis man ikke er gift, er det altid en god ide at få lavet et samlevertestamente, da man som samlevere ikke arver efter hinanden på samme måde som ægtefæller.

Vi skræddersyr dit testamente.

Samtidig med oprettelsen af et testamente kan det være en god ide at få lavet en fremtidsfuldmagt.

Ægtepagt

Ægtepagter kan bl.a. bruges til at stifte særeje for ægtefæller og således sikre ægtefællerne ved skilsmisse. Gifter man sig uden at have lavet ægtepagt, indgår man i et formuefællesskab, dvs., at hvis ikke andet er aftalt, deles hele formuen 50/50 ved fx separation, skilsmisse eller død.

Der findes forskellige typer af særeje:

Skilsmissesæreje: Ægtefællerne har særeje i forbindelse med skilsmisse, men formuefællesskab ved død.

Fuldstændig særeje: Ægtefællerne har særeje både ved skilsmisse og død.

Kombinationssæreje: ved separation eller skilsmisse er der særeje. Ved død vil længstlevendes særeje blive til fuldstændig særeje og afdødes særeje bliver til skilsmissesæreje.

Ægtepagt er kun relevant for ægtefæller.

Klage over kommunens afgørelser

Har din kommune truffet en afgørelse, som du mener er forkert?

Vi vurderer din sag, og hjælper dig evt. med at udarbejde en klage. Vi sikrer samtidig, at du bliver hørt.

Forvaltningsret

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere. Det kan fx være regler om aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Forvaltningsretten bygger endvidere på en række grundlæggende principper fx hjemmelsprincippet, dvs. en forvaltningsafgørelse skal have støtte i lov og lighedsprincippet.

Hertil kommer princippet om god forvaltningsskik, hvorefter forvaltningen bl.a. skal optræde venligt og hensynsfuldt samt sikre en rimelig sagsbehandlingstid.

HØILUND kan rådgive dig i din sag eller indtræde som partsrepræsentant.

Forsikringsret

Få din retmæssige erstatning.

Der kan opstå en række forskellige tvister med forsikringsselskaber i forhold til indboforsikring, familieforsikring, bilforsikring mv.

Vi hjælper med at vurdere din sag samt eventuel assistance ved klage til Ankenævnet for Forsikring eller sagsanlæg.

Kontakt os for en uforpligtende snak om din sag.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der træder i kraft, hvis du engang ude i fremtiden ikke længere selv er i stand til at varetage din økonomi eller andre forhold. Det kan fx være hvis du bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Man kan oprette en fremtidsfuldmagt for ét område eller samlet for flere forhold. Det kan fx være ens partner, ægtefælle, barn, søster eller bror, der indsættes som den, der kan træffe beslutninger på ens vegne bl.a. i forhold til banker og myndigheder.

Vi skræddersyr din fremtidsfuldmagt.

Socialret/børn og unge

Socialret handler om de sociale rettigheder, man har som borger. De sociale rettigheder er en vigtig del af retsordenen, der tilstræber, at alle kan leve et værdigt liv.

Vi tilbyder juridiske rådgivning inden for alle socialrettens hovedområder. Fx sager angående børn og unge. Det kan være kommunale foranstaltninger, bl.a. spørgsmål om pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.

Endvidere beskæftiger vi os med rådgivning vedrørende forsørgelse og beskæftigelse, fx ret til sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Persondataret

Alle virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. skal overholde den nye persondataforordning og databeskyttelsesloven. Det drejer sig om mange både nye og reviderede regler om behandling af personoplysninger. Som eksempel kan nævnes nye og skærpede rettigheder til borgerne samt større krav til virksomheders og myndigheders dokumentation. Overtrædelse af de persondataretlige regler kan medføre store bøder.

Reglerne gælder behandling af alle former for personoplysninger, fx navne på medarbejdere, kundeoplysninger og e-mailadresser.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Rådgivning og sparring
  • Løbende uddannelse af medarbejdere
  • Funktionen som databeskyttelsesrådgiver
Patientskade

Ved patientskader, der kan anerkendes, vil du kunne få erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få dækket krav på:

  • Svie- og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetab
  • Behandlingsudgifter og lignende